Reklamácia a vrátenie tovaru

Trvanie a zánik zmluvy

1.        Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.        Zmluva zaniká:

a)        splnením záväzku,

b)        písomnou dohodou zmluvných strán,

c)         odstúpením od zmluvy,

d)        zánikom predávajúceho.

A.        ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ

3.        Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

4.        Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:

-      po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru,

-      po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)      tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)      dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)       tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.        Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.        Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

a)        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b)        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c)         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d)        poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

e)        poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

7.        Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal/sprístupnil predávajúci.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením:

§    listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho

alebo

§    e-mailom na adrese: info@jcdesign.sk

alebo

§    osobne podaným písomným odstúpením na adrese sídla predávajúceho.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou poučenia uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

8.        Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

9.        Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci odošle spotrebiteľovi e-mail s potvrdením o prijatí odstúpenia od zmluvy.

10.     Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

11.     Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb:

§    dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,

§    nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu,

§    ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

12.     Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie článku V. odseku 11 Obchodných podmienok.

13.     Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

14.     Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

15.     Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy:

A)       zaslať tovar späť na adresu skladových priestorov na adrese: Pollux s.r.o., Ľudovíta Stárka 2854, 911 05 Trenčín

alebo

B)       ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru v skladových priestoroch predávajúceho na adrese: Pollux s.r.o., Ľudovíta Stárka 2854, 911 05 Trenčín

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Lehota podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za zachovanú:

§    ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty,

§    ak bol tovar odovzdaný v predajni predávajúceho najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

16.     Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

17.     Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

18.     Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

19.     Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, a bezodkladne, najneskôr však do 14 dní mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

20.     Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý predávajúci a kupujúci v dohode určili ako deň zániku zmluvy.

B.      ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE PODNIKATEĽ

21.     Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.