Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru

prostredníctvom internetového portálu jcdesign.sk

a na základe zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

1.        Obchodná spoločnosť

Jessica Coulture s.r.o.

so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava

         zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

         oddiel: Sro, vložka č.: 93144/B,

IČO: 47 451 751

DIČ: 2023911043

IČ DPH: SK2023911043

Bankové spojenie:  VÚB banka

Číslo bankového účtu: 3197932154/0200

IBAN: SK7402000000003197932154

SWIFT: SUBASKBX

(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu jcdesign.sk umiestneného na internetovej adrese http://www.jcdesign.sk a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený vykonávať aj:

§    kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

§    sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu

§    reklamné a marketingové služby

§    výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finýlnych produktov a ich údržba

§    dizajnérske činnosti

2.        Predávajúci uzatvára zmluvy aj mimo svojich prevádzkových priestorov.

3.        Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Jessica Coulture s.r.o.

Karadžičova 8/A

821 08 Bratislava

 

e-mail: info@jcdesign.sk

tel.číslo: +421 902 899 555

 

4.        Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

5.        Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom

a)      uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

b)      na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

c)       uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo

d)      uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

6.        Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k tovaru za dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).

7.        Záujemca je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vyplnením kontaktného formulára požiadal o viac informácií o produkte/produktoch, prípadne požiadal predávajúceho o zodpovedanie iných otázok.

8.        Odberateľ noviniek je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý požiadal o zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách.

9.        Kupujúci, záujemca, odberateľ noviniek sú ďalej spoločne označovaní aj ako „zákazník“ alebo „zákazníci“.

10.     Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

11.     Spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

12.     Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s predávajúcim, poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov ako aj vymedzenie práv a povinností strán z titulu odoberania noviniek. 

13.     Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre každého zákazníka.

14.     Tieto Obchodné podmienky sú zverejnené a prístupné na internetovej stránke www.jcdesign.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia zákazníkom.

15.     Spotrebiteľ, ktorý objednáva produkty a/alebo služby mimo prevádzkových priestorov predávajúceho súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky ako aj súvisiace potvrdenia a informácie v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho mu budú odovzdané predávajúcim bezodkladne po podpísaní objednávky, a to prostredníctvom e-mailu.

16.     Odoslaním vyplnenej objednávky alebo vyplneného kontaktného formuláru alebo vyplneného formuláru na odber noviniek zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Obchodných podmienok predávajúceho ako aj to, že s Obchodnými podmienkami súhlasí.

17.     Predávajúci komunikuje so zákazníkom najmä, nie však výlučne prostredníctvom internetového portálu jcoulture.com a prostredníctvom e-mailu: info@jcdesign.sk alebo e-mailu poverenej osoby predávajúceho, ktorý je uvedený sekcii „Kontakt“ a vo veciach reklamácií, reklamačného konania prostredníctvom e-mailu: info@jcdesign.sk

18.     Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je:

 

Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. BOX 5

820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru: tel. č.: 02/58272172, 02/58272104, fax č.: 02/ 58272170

 

Článok II.

Uzavretie zmluvy

1.        Zákazník má právo na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim za podmienok uverejnených na internetovom portáli jcoulture.com, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Špecifikácia tovaru je uvedená na internetovom portáli jcoulture.com

2.        Tovar ponúkaný na stránkach internetového portálu jcoulture.com zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu predávajúceho. Predávajúci ponúka aj služby (montážne služby a/alebo interiérový dizajn (ďalej len „služby“ v príslušnom gramatickom tvare)).

3.        Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového portálu jcoulture.com nie je potrebná registrácia.

4.        Pri nákupe si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na „kúpiť“. Po výbere počtu kusov zvoleného tovaru sa kupujúci kliknutím na „zobraziť košík“ dostane na stránku Košík. Po ukončení výberu tovaru si kupujúci zvolí spôsob doručenia. Kliknutím na „skontrolovať a objednať“ sa kupujúcemu zobrazí rekapitulácia objednávky. Po vyplnení údajov, spôsobu platby, prípadne dodacej adresy odlišnej od fakturačnej má kupujúci možnosť pred samotným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť. Kupujúci záväzne odošle objednávku kliknutím na „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY.

5.        Objednávka uskutočnená prostredníctvom webového sídla je záväzná.

6.        Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

7.        Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim, jej prijatím predávajúcim a úhradou celej výšky ceny za tovar vrátane nákladov dodania tovaru.

8.        Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný tovar vrátane dokladov potrebných na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru za dohodnutú cenu, v lehote, rozsahu a spôsobom dohodnutom v kúpnej zmluve a záväzok kupujúceho tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar dohodnutú kúpnu cenu v lehote a spôsobom dohodnutom v kúpnej zmluve.

9.        Potvrdenie o prijatí objednávky so spôsobom platby vopred (pred prevzatím tovaru) vrátane platobných inštrukcií k úhrade ceny za objednaný tovar bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávke. Objednávka je záväzná až okamihom pripísania ceny za objednaný tovar vrátane nákladov dodania tovaru na účet predávajúceho podľa článku III. odseku 6 Obchodných podmienok. Týmto okamihom sa objednávka považuje za zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim (kúpna zmluva). Predávajúci e-mailom potvrdí kupujúcemu úhradu ceny za tovar ako aj uzatvorenie kúpnej zmluvy bezodkladne po pripísaní uvedenej peňažnej čiastky na jeho bankový účet.

10.     Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä špecifikáciu tovaru, spôsob jeho dodania (kuriérom/osobne), miesto dodania, dodaciu lehotu, cenu tovaru vrátane ceny dodania (poštovné, balné .....), platobné podmienky a inštrukcie, údaje o predávajúcom.

11.     Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného splnenia a plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

12.     Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle ustanovenia § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov za škodu, ktorá týmto porušením predávajúcemu vznikla.

 

Článok III.

Kúpna cena a platobné podmienky

1.        Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

2.        Cena za tovar je uvedená priamo na internetovom portáli jcoulture.com pri každom jednotlivom tovare alebo bude zaslaná predávajúcim na vyžiadanie prostredníctvom kontaktného formuláru. Cena za tovar je uvádzaná vrátane dani z pridanej hodnoty.

3.        Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledovné spôsoby úhrady kúpnej ceny:

A)   úhrada kúpnej ceny vopred - prevodom na bankový účet

4.        K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné, resp. náklady dodania tovaru podľa vybraného spôsobu a adresy dodania. Špecifikácia poštovného a balného, resp. nákladov dodania tovaru pre jednotlivé spôsoby dodania tovaru sú uvedené v článku IV. týchto Obchodných podmienok. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov vrátane poštovného a balného, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

5.        Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia ponuky na webovom sídle.

6.        Cenu za tovar vrátane nákladov dodania tovaru uhradí zákazník na základe platobných informácií odoslaných zákazníkovi predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Platobné informácie sú súčasťou potvrdenia o prijatí objednávky. Platobné informácie sa považujú za doručené zákazníkovi dňom ich odoslania na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke.

7.        V súvislosti s vyplnenou a odoslanou objednávkou platí:                                                                                                          

§    objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak,

§    zákazník je povinný uhradiť cenu za tovar vrátane nákladov dodania tovaru najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia platobných informácií,

§    v prípade ak kupujúci cenu za objednaný tovar vrátane nákladov dodania tovaru neuhradí do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia platobných informácií, objednávka tovaru sa automaticky stornuje, tzn. predávajúci nie je povinný tovar zákazníkovi dodať.

8.        Predávajúci následne po úhrade ceny tovaru vrátane nákladov dodania tovaru vystaví kupujúcemu faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivého účtovaného tovaru ako aj spôsobu ich dodania. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet z registračnej pokladnice.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

Poštovné a balné

1.        Spôsob dodania tovaru závisí od výberu kupujúceho. V procese vypĺňania objednávky bude zákazníkovi umožnené vybrať si spôsob dodania tovaru.

2.        Dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky je možné nasledovnými spôsobmi:

A) OSOBNÝ ODBER

Tovar si zákazník môže vyzdvihnúť na adrese sídla skladových priestorov predávajúceho : Pollux s.r.o., Ľudovíta Stárka 2854, 911 05 Trenčín

Tovar je potrebné vyzdvihnúť na adrese sídla predávajúceho v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia predávajúcim, že tovar je pripravený k  vyzdvihnutiu. Ak má zákazník záujem o predĺženie rezervácie tovaru, môže požiadať predávajúceho, prostredníctvom e-mailu.

 

B) DODANIE TOVARU 

Cena za doručenie:

§    cena dodania sa kalkuluje v závislosti od množstva zakúpeného tovaru percentuálne

3.        V prípade, ak má kupujúci záujem o dodanie tovaru do zahraničia je potrebné, aby zákazník zaslal požiadavku na výpočet nákladov a dodacej lehoty na e-mailovú adresu: info@jcdesign.sk alebo o tieto informácie požiadal telefonicky na tel. čísle: +421 902 899 555, v pracovných dňoch a čase 9:00 – 15:00.

4.    Tovar bude doručený na adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke. Tovar bude doručený v čo možno najkratšom čase. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar, ktorý je skladom, v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne doručený v lehote siedmych (7) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Tovar, ktorý nie je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne doručený v lehote siedmych týždňov (49) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

5.        V prípade výberu spôsobu dodania – osobný odber - obdrží kupujúci od predávajúceho e-mail v ktorom mu oznámi od ktorého dňa je tovar k dispozícii na vyzdvihnutie. V prípade výberu spôsobu dodania – kuriérom obdrží kupujúci od predávajúceho e-mail, v ktorom mu oznámi deň, kedy bol tovar zo strany predávajúceho prepravcovi odovzdaný na prepravu.  Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru z dôvodov na strane doručovateľov (kuriéra). Predávajúci rovnako nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú nesprávne a/alebo neúplne vyplnenou dodacou adresou zo strany kupujúceho.

6.        Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí na faktúre, ktorá zároveň slúži ako dodací list a záručný list.

7.        Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení zvýšených nákladov dodania tovaru.

8.        V prípade porušenia povinnosti prevziať tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vznikla v súlade s ustanovením § 420 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

9.        Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Povinnosť dodať tovar sa považuje za splnenú aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. tovar odmietne prevziať. V prípade ak si kupujúci tovar neprevezme a tento je vrátený predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náklady spojené s vrátením tovaru, t.j. náklady spojené s dodaním tovaru a jeho následným spätným zaslaním.

10.     Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, či nebol poškodený obal tovaru (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.

11.     V prípade poškodenia tovaru je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

12.     Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa odseku 4 tretia veta tohto článku Obchodných podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy .

13.     Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

14.     V prípade ak predmetom zmluvy je poskytnutie služby, zmluva bude obsahovať rozsah (špecifikácia služieb), spôsob jej poskytnutia, miesto plnenia, čas plnenia a cenu služby.

15.     V prípade, ak je objednávateľom spotrebiteľ a dohodnutá služba sa má začať poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o službách) alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poradenských službách) požiadal:

Zákazník odoslaním vyplnenej objednávky/podpísaním vyplnenej objednávky:

-      berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb,

-      objednávateľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb,

-      objednávateľ vyhlasuje, že bol predávajúcim riadne poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.

16.     Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať zákazníka, ktorým je spotrebiteľ a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú cenu, ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Článok V.

Trvanie a zánik zmluvy

1.        Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.        Zmluva zaniká:

a)        splnením záväzku,

b)        písomnou dohodou zmluvných strán,

c)         odstúpením od zmluvy,

d)        zánikom predávajúceho.

A.        ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ

3.        Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

4.        Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:

-      po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru,

-      po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)      tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)      dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)       tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.        Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.        Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je 

a)        predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b)        predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c)         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

d)        poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

e)        poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

7.        Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal/sprístupnil predávajúci.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením:

§    listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho

alebo

§    e-mailom na adrese: info@jcdesign.sk

alebo

§    osobne podaným písomným odstúpením na adrese sídla predávajúceho.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou poučenia uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

8.        Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

9.        Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci odošle spotrebiteľovi e-mail s potvrdením o prijatí odstúpenia od zmluvy.

10.     Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

11.     Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb:

§    dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,

§    nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu,

§    ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

12.     Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie článku V. odseku 11 Obchodných podmienok.

13.     Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

14.     Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

15.     Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy:

A)       zaslať tovar späť na adresu skladových priestorov na adrese: Pollux s.r.o., Ľudovíta Stárka 2854, 911 05 Trenčín

alebo

B)       ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru v skladových priestoroch predávajúceho na adrese: Pollux s.r.o., Ľudovíta Stárka 2854, 911 05 Trenčín

To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Lehota podľa prvej vety tohto odseku sa považuje za zachovanú:

§    ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty,

§    ak bol tovar odovzdaný v predajni predávajúceho najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

16.     Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

17.     Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

18.     Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

19.     Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, a bezodkladne, najneskôr však do 14 dní mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

20.     Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý predávajúci a kupujúci v dohode určili ako deň zániku zmluvy.

B.      ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝM JE PODNIKATEĽ

21.     Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

                                                 

Článok VI.

Záruka a záručné podmienky

 

1.        Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

2.        Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

3.        Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4.        Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje predávajúci.

5.        Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra/pokladničný doklad, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list.

6.        Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.

7.        V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Nekompletnosť tovaru alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia/neprevzatia zásielky, a to na e-mail info@jcdesign.sk

Predávajúci sa zaväzuje po obdržaní reklamácie kupujúceho bezodkladne kontaktovať a vybaviť s ním reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.        Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

a)        oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér),

b)        oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa,

c)         poškodenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér).

9.        Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

10.     Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

11.     Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačným poriadkom stanovenými zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmito Obchodnými podmienkami. Úplné znenie Reklamačného poriadku nájdete tu Reklamačný poriadok

 

Článok VII.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1.        Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2.        Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "návrh") subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 tohto článku Obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

3.        Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov.

4.        Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

5.        Návrh musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

  

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie:

 

Adresa na doručovanie:         

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p.29

827 99 Bratislava 27

        

         Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe:       

         ars@soi.sk ; adr@soi.sk 

        

         Telefónne číslo:    +421 2 582 72 123

         Fax:                        +421 2 534 14 996 

 

Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

6.        Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor:

-              ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa  doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal,

-              ak sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim,

-              ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,

-              ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,

-              ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

7.        Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.

8.        Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná; možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.

9.        Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Odôvodnené stanovisko subjektu alternatívneho riešenia sporov nie je právne záväzné.

10.     Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.

11.     Začatie alternatívneho riešenia sporu a ukončenie alternatívneho riešenia sporu má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

12.     Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné.

 

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov a cookies

1.        Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.

2.        Predávajúci disponuje Bezpečnostným projektom, ktorý vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačné systémy z hľadiska narušenia ich bezpečnosti, spoľahlivosti a funkčnosti. Prevádzkovateľ teda v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii prevádzkovateľa.

3.        Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

4.        Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci (prevádzkovateľ) spracúva jeho osobné údaje bez súhlasu v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov za účelom splnenia povinností mu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

5.        Zákazník môže udeliť prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári, v kontaktnom formulári a/alebo vo formulári na odber noviniek na účely podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, organizovaného spôsobu zhromažďovania a analyzovania údajov potrebných na zabezpečenie informácií nevyhnutných pre rozhodovanie o marketingovej stratégii, štatistických informácií o zákazníkoch, reakcií a hodnotenia zákazníkov, poskytovania zliav, bonusov a vedenia vernostných programov, tj. na marketingové účely.

6.        Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov a informácie o cookies.“

 

Článok IX.

Osobitné a záverečné ustanovenia

 

1.        Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka sa spravujú zmluvou uzavretou medzi predávajúcim a kupujúcim, týmito Obchodnými podmienkami a doplňujúcimi informáciami uvedenými na portáli www.jcdesign.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa.

2.        Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo Obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

3.        Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú toho istého tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

4.        Zmluvy sú archivované u predávajúceho v elektronickej forme a prístupné kupujúcemu na základe jeho žiadosti.

5.        V prípade, že zmluvné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim uvedené v zmluve sú v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, ustanovenia zmluvy